logo_banner

Cáp tín hiệu

Cáp tín hiệu

Cáp tín hiệu

cáp chống nhiễu

Cáp tín hiệu 50P x 2 x 0,5 mm2

Cáp tin hiệu 50 đôi 100 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (50x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường

Cáp tin hiệu 30P x 2 x 0,5 mm2

Cáp tin hiệu 30 đôi 60 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (30x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường

Cáp tín hiệu 200P x 2 x 0,5 mm2

Cáp tin hiệu 200 đôi 400 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (200x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường

Cáp tín hiệu 100P x 2 x 0,5 mm2

Cáp tin hiệu 100 đôi 200 lõi đồng tiết diện 0,5 (100x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường

Cáp tín hiệu 20P x 2 x 0,5 mm2

Cáp tin hiệu 20 đôi 40 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (20x2x0.5) chống ẩ, bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường

Cáp tín hiệu 10P x 2 x 0,5 mm2

Cáp tin hiệu 10 đôi 20 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (10x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường

Cáp tín hiệu 5P x 2 x 0,5 mm2

Cáp tin hiệu 5 đôi 10 lõi đồng tiết diện 0,5mm2 (5x2x0.5) chống ẩm bọc bạc chống nhiễu sử dụng trong nhà ngoài trời hoặc chôn ngầm âm tường